چهارشنبه 2 خرداد 1386

جدول انتخاب رشته ی ریاضی محضی . کاربردی و آموزش ریاضی۱۲۰۸

1208 ریاضی محض

گرایش آنالیز

0

1

دانشگاه اراك

2471

گرایش جبر

0

2

دانشگاه اراك

2472

 

0

3

دانشگاه ارومیه

2473

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه ارومیه

2474

گرایش توپولوژی

0

2

دانشگاه ارومیه

2475

گرایش جبر

0

6

دانشگاه ارومیه

2476

گرایش آنالیز

0

12

دانشگاه اصفهان

2477

گرایش جبر

0

11

دانشگاه اصفهان

2478

فقط زن

0

8

دانشگاه الزهرا(س )

2479

گرایش جبر

0

2

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

2480

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه بیرجند

2481

گرایش جبر

0

4

دانشگاه بیرجند

2482

گرایش هندسه

0

3

دانشگاه بیرجند

2483

گرایشهای آنالیز-جبر-هندسه

0

20

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )ـقزوین

2484

 

0

2

دانشگاه تبریز

2485

گرایش آنالیز

0

6

دانشگاه تبریز

2486

گرایش جبر

0

6

دانشگاه تبریز

2487

گرایش هندسه

0

2

دانشگاه تبریز

2488

 

0

4

دانشگاه تربیت مدرس

2489

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه تربیت مدرس

2490

گرایش جبر

0

8

دانشگاه تربیت مدرس

2491

گرایش هندسه+] نوشته شده توسط احسان مصلی نژاد در ساعت 10:05 ق.ظ | موضوع: اخبار ریاضی , | نظر |