انجمن علمی ریاضی بسیج دانشجویان دانشگاه یاسوج http://math-yu.mihanblog.com 2020-09-25T03:04:25+01:00 text/html 2012-01-04T11:25:38+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی جملات اوکی http://math-yu.mihanblog.com/post/414 <P class=body style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>گاوس:ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد سلطان آن!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند چیزی را آزمایش نخواهیم کرد!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>پیر سیمون لاپلاس:تمام آثار طبیعت نتایج ریاضی چند قانون تفسیر ناپذیرند.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند، نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>نیوتن : کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد .</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین :تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>ژرژ کانتور :جوهر ریاضی در آزادی آن نهفته است این علم فارغ از تمام سیاست های جهان به توسعه </STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>خود ادامه می دهد و برخلاف سایر موارد توسعه با اقبال جهانی مواجه شده است.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2>&nbsp;انیشتین:نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید. به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این </FONT></STRONG></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>زمینه عظیم‌تر است.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>افلاطون:خداوند در کار ریاضی است.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2>&nbsp;انیشتین:همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما، تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود.</FONT></STRONG></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>گالیله:ریاضیات زبان طبیعت است.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>لایبنیتز:راه حل خوب است به شرطی که از همان آغاز بتوان به شرطی که از همان آغاز پیشبینی کرد که با به </STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>دنبال کردن آن میتوان به هدف رسید.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین: از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول «نظریه نسبیت» بالارفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>میگل دو سروانتس:علت را بر طرف کنید تا معلول خود به خود بر طرف شود.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی </STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>که در نظرما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>هنری دیوید بیچر:هر احمقی میتواند قانونی وضع کند که احمق دیگری به آن اهمیت دهد.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>گاوس:ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد سلطان آن!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2></FONT></P> <P class=body dir=rtl align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2></FONT></P> <DIV class=body style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2>ارسطو:کارهای تکراری ما نشان دهنده ی شخصیت ماست. </FONT></STRONG></DIV> <P class=body align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>&nbsp;ژان کوکتو:ما باید به شانس ایمان بیاوریم ،‌ تا کی میتوانیم موفقیت کسانی را که دوستشان نداریم تفسیر کنیم!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:دستهایت را برای یک دقیقه بر روی بخاری بگذار ، این یک دقیقه برای تو مانند یک ساعت میگذرد . </STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>با یک دختر خوشگل یک ساعت همنشین باش ، این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه میگذرد </STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>و این همان قانون نسبیت است!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl align=right><STRONG><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,0)">مارک تواین: بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی ، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که واقعاً احمقی!</SPAN> </FONT></FONT></FONT></STRONG></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>&nbsp;ارنست همینگوی:انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>&nbsp;پاسکال: دیوانگی بشر آنچنان ضروری است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است. </STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>انیشتین:کسی که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده ، هیچ کار تازه ای انجام نداده است.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>جرج برنارد شاو:مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچارخواهید بود چیزهایی</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#333333><STRONG>&nbsp;را که بدست </STRONG><STRONG>آورده‌اید دوست داشته‌باشید.</STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>&nbsp;آلبرت اینشتین : من هرگز به آینده فکر نمی‌کنم، چرا که خودش به زودی خواهد آمد.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl align=right><STRONG><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,0)">اسکار وایلد:&nbsp;وقتی همه با من هم‌عقیده می‌‌شوند تازه احساس می‌کنم که اشتباه کرده‌ام</SPAN>.</FONT></FONT></FONT></STRONG></P> <P class=body dir=rtl align=right><STRONG><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#333333>&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(204,204,204)">آلبرت انیشتین :تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد</SPAN></FONT></FONT></FONT></STRONG></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>وینستون چرچیل بزرگترین درس زندگی اینست‌که گاهی احمق‌ها هم درست می‌گویند!</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2>&nbsp;آلبرت انیشتین :انسانهای باهوش مسائل را حل میکنند ، نوابغ آنها را اثبات میکنند.</FONT></STRONG></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>رنه دکارت :در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند </STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>به اندازه کافی عاقلند.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(204,204,204)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>آلبرت انیشتین:به جای این که سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید.</STRONG></FONT></P> <P class=body dir=rtl style="COLOR: rgb(0,204,0)" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#333333 size=2><STRONG>مارک تواین:&nbsp;وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه! </STRONG></FONT></P> text/html 2011-11-05T05:25:16+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی مطلب از وبلاگ رز اس ام اس عزیز http://math-yu.mihanblog.com/post/413 تا کی به شـکل خاطره ای گم ببینمت<BR><BR>درعطر سیب و مزه ی گندم ببینمت<BR><BR>من آن همیشه چشم به راهم به من بگو<BR><BR>یک جمعه در هزاره ی چندم ببینمت . . . ؟<BR><BR>یا مهدی<BR> text/html 2011-11-05T05:23:06+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی هوای سرد http://math-yu.mihanblog.com/post/412 <P>هوا بس ناجوانمردانه سرد است .... دمت گرم و سرت خوش باد ...</P> <P>ای بابا آی دااا......اااد از این آدمای .....</P> text/html 2010-07-01T00:51:15+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی ژورنالهای ریاضی دانشگاه هند http://math-yu.mihanblog.com/post/411 <P>برای دیدن این ژورنالها روی لینك زیر كلیك كنید :</P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><A title="" href="http://www.iumj.indiana.edu/" target=_blank> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>Mathematics journal</STRONG></FONT></P></A></STRONG></FONT> text/html 2010-06-16T05:32:36+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی کودکان پیش از حرف زدن ریاضی یاد می گیرند! http://math-yu.mihanblog.com/post/410 <DIV class=oneNewsTitle> <P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">دانشمندان آمریکایی و انگلیسی در بررسیهای خود نشان دادند که کودکان پیش از اینکه حرف زدن را بیاموزند می توانند اعداد را درک کنند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه اموری و دانشگاه کالج لندن در خصوص تازه ترین کشف خود توضیح دادند: "ما نشان دادیم که کودک در 9 ماهگی می تواند صفات نسبی بیشتر از و کمتر از را از طریق اعداد درک کنند، اندازه اشیاء و مدت زمان را بفهمند و تمام این تواناییها را پیش از آموختن زبان کسب می کند."</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">یافته های این دانشمندان نشان می دهد که انسانها در نخستین ماههای زندگی از اطلاعات مربوط به کمیت و اعداد برای سازماندهی تجربیات خود از جهان پیرامون استفاده می کنند. این کمیت می تواند به آنها نشان دهد که اشیای مختلف چگونه رفتار می کنند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P></DIV> text/html 2010-06-16T05:31:19+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی خواندنی از ملاقات مسعود رجوی با شهید بهشتی http://math-yu.mihanblog.com/post/409 <P style="TEXT-ALIGN: justify">شبکه ایران- آقای محمد پیشگاهی فرد از مبارزان پیش از انقلاب و از مسئولان کشور، پس از انقلاب بوده است و سال های سال توفیق همراهی با شهید بهشتی را داشته و در این زمینه خاطرات فراوانی دارد. وی در کتاب خاطراتش برای اولین بار روایتی از ملاقات شهید بهشتی و مسعود رجوی به دست داد که روشنگر عمق نفاق منافقین از یک سو و بصیرت شهید بهشتی از سوی دیگر است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">در این ملاقات، مسعود رجوی پیشنهادی وسوسه انگیز را مطرح می کند ولی در حالی که هنوز ماهیت منافقین </P> text/html 2008-10-22T15:26:53+01:00 math-yu.mihanblog.com احسان مصلی نژاد ریاضی 82 http://math-yu.mihanblog.com/post/408 <P><FONT color=#ff0000 size=4>سلام به بچه های قدیمی ریاضی یاسوج ورودی 1382</FONT></P> <P><FONT size=2>.....................................یه سری به سایتhttp://riazi82yasoj.blogfa.com بزنید.........</FONT></P> <P><FONT size=2>پشیمون نمیشید.....<IMG src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>یا علی</FONT></P> text/html 2007-10-07T19:10:00+01:00 math-yu.mihanblog.com احسان مصلی نژاد http://math-yu.mihanblog.com/post/407 <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><font color="#ffffff"><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="post-55.aspx"><font color="#0066ff">کاربردی از ریاضیات در طراحی جاده ها و خطوط راه آهن</font></a></span></b></font></p><p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><font color="#6699ff"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">روزبه ابرازی </span></font></p><a name="55"></a><div class="body"><p align="right"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">  </span></p><p align="justify">قطار های مدل اغلب داری دو نوع ریل هستند : ریل های خمیده ، که در بیشتر اوقات کمان هایی از یک دایره به شعاع R هستند ، و ریل های راست.  این ریل ها عمدتا طوری طراحی شده اند که به شکل زیر سرهم بندی می شود  <embed name="trantrack" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://www.freewebs.com/amath/trantrack.swf " width="500" height="450" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" base="file://D:/Documents and Settings/Roozbeh/Desktop/" bgcolor="#FFFFFF" /></p></div> text/html 2007-06-05T22:06:00+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی تبریک http://math-yu.mihanblog.com/post/406 <p>با سلام </p><p>به همهی دوستانیکه لیاتشونو نشون دادن و نشون دادن چند مرده حلاجن تبریک میگم:</p><p>دوستان ریاضی</p><p>آقای علیرضا الفتی   رتبه ی ۱۴</p><p>آقای حمید دهدار پور   رتبه ی  ۳۲</p><p>آقای احسان مصلی نژاد   رتبه ی  ۱۶۰</p><p>آقای یوسف توان  رتبه ی   ۴۵۰</p><p>آقای میثم اسدی پوررتبه ی  ۱۳۰۰</p><p>و مابقی دوستانی که الان حضور ذهنندارم اسماشونوبگم ....</p><p>ولی بعدا اسماشونو توی وبلاگ می زنم</p> text/html 2007-05-23T04:05:00+01:00 math-yu.mihanblog.com احسان مصلی نژاد http://math-yu.mihanblog.com/post/405 <p dir="rtl" align="right"><font color="#b6c5d8" size="4"><span lang="fa"> </span></font><font size="6">هدف</font> </p><p dir="rtl" align="right"><span lang="fa"><font size="3"><strong>ریاضی کاربردی.محض...</strong></font></span></p><p dir="rtl" align="right"><br /><br />«ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درك نظمی است كه در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌ نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند كه ما را قادر می‌سازند تا این نظم را توصیف كنیم» . <br /><br />.</p> text/html 2007-05-23T03:05:00+01:00 math-yu.mihanblog.com احسان مصلی نژاد http://math-yu.mihanblog.com/post/404 <p>جدول انتخاب رشته ی ریاضی محضی . کاربردی و آموزش ریاضی۱۲۰۸</p> text/html 2007-05-17T05:05:00+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی http://math-yu.mihanblog.com/post/403 <p align="center"><strong><font color="#0000ff">الدعا فی لیالیّ الامتحانیه</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#000000">اللهم اهد کل الشّوت و المشنگ، لا یعلم من دروسهُ بقدر بز اخفش.</font></strong></p><p align="center"><strong>الذین لا یعلمون و لا یستطیعون ان یقرأ</strong> <strong>فی لیلة واحدة کل الکتاب المخوفة القطورة و الجزوات الزیراکسیه.</strong></p><p align="center">  <strong>دروسا</strong>ً <strong>لا ینفع فی الدنیا و الاخره (و فی الموضوعات العملگیّة تغنی محل اشتغالنا).</strong></p><p align="center"><strong>اللهم</strong> <strong>انجنا من البلیّات الذی ینزل علینا ببرکة الاساتید و الامتحاناتهم الذی ینتزل المعدل تحت خطوط المشروطیّه.</strong></p><p align="center"><strong>اللهم انّا نسألک اللّغو کل الامتحانات و الکوئیز فی کل تروم </strong>(اینجا همه بگن آمین)</p><p align="center"><strong>و لا تکلنا الی انفسنا و نمراتنا و محفوظاتنا الذی یجذبنا الی المنجلاب المشروطیة طرفة عیناً ابداً و نعوذ بک من پروجات.</strong></p><p align="center"><strong>آمین یا کاشف المضطربین فی اللیالی الامتحانیه</strong></p> text/html 2007-05-17T02:05:00+01:00 math-yu.mihanblog.com جواد روائی تبریک http://math-yu.mihanblog.com/post/402 <p>سلام</p><p>کسب مدال برونز المپیاد ریاضی رو به دوست عزیز آقای علیرضا الفتی تبریک میگم</p><p>کسب مقام ۱۵ المپیادی را به بروبچ المپیادی تبریک می گم</p><p>علیرضا الفتی</p><p>نورمحمد اکوان پور</p><p>محبوبه سونی</p><p>اعظم مظفری خواه</p><p>فاطمه شیر نژاد</p><p /><p>از طرف بروبچه های وبلاگ ریاضی بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج</p><p /> text/html 2007-05-12T03:05:00+01:00 math-yu.mihanblog.com احسان مصلی نژاد جایزه آبل http://math-yu.mihanblog.com/post/401 <span id="_ctl0_CPHBody_ShList__ctl0_dtlDetail__ctl0_Label7"> <div dir="rtl" align="center"><b><span style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #ff6600"><font face="Verdana">جایزه آبل</font></span></b></div><div dir="rtl" align="center"><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #ff6600"><font face="Verdana">Abel prize</font></span></b></div><div dir="rtl" align="center"><b><font face="Verdana"> </font></b></div><div dir="rtl"><b><font face="Verdana"> </font></b></div><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font face="Verdana" size="3">جایزه آبل سالانه به وسیله پادشاه نروژ به ریاضیدانان برجسته اعطا می شود. <u><a href="http://www.dnva.no/eng/"><u><span style="COLOR: navy"><strong>آکادمی علوم و دانش نروژ</strong></span></u></a></u> سالانه برنده جایزه آبل را بعد از انتخاب توسط یک<u><a href="http://www.abelprisen.no/en/abelprisen/komite.html"><strong> <u><span style="COLOR: navy">کمیته پنج نفره</span></u></strong></a></u> از ریاضیدانان بین المللی، اعلام می کند. مبلغ این جایزه نزدیک یک میلیون دلار آمریکا است.</font></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font face="Verdana"><font size="3">در سال 2001 دولت نروژ اعلام کرد به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد ریاضیدان نروژ نیلز هنریک آبل(1829-1802) <u><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy"> </span><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><a href="http://www.mathunion.org/Prizes/"><span style="COLOR: navy"><font size="4">Niels Henrik</font> Abel</span></a></span></u><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"> جایزه ایی جدید برای ریاضیدانان در نظر گرفته است.این جایزه در حقیقت برای تشویق ریاضیدانان به خصوص افراد جدید در جهت تولید دانش ریاضیات است.</span></font></font></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font face="Verdana"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy">این جایزه بر اساس طرح پیشنهادی لی </span><u><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sophus_Lie"><u><span dir="ltr" style="COLOR: navy">Sophus Lie</span></u></a></span></u></font><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font size="3"> – ریاضیدان قرن 19 ، دانشگاه اسلو- شکل گرفت. </font><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font size="3"> </font></span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Sylow"><u><span dir="ltr" style="COLOR: navy"><font size="3">Ludwig Sylow</font></span></u></a></span><font size="3"> و</font></span><u><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Sylow"><u><span dir="ltr" style="COLOR: navy"><font size="3">Carl Størmer</font></span></u></a></span></u><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font size="3"> اساسنامه و قوانین را برای این جایزه تنظیم کرد.</font></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: navy">در آوریل 2003 اعلام شد که </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy">Jean-Pierre Serre</span><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"> نخستین کاندیدای دریافت جایزه آبل است.در ژوئن همین سال برای نخستین بار این جایزه وی اعطا گردید.</span></font></div></span></span></font></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font face="Verdana"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><span lang="FA"></span></span></span></font></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font face="Verdana"></font></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy"><font face="Verdana"></font></span></div> </div><div dir="rtl" align="center"><table dir="rtl" style="MARGIN: auto auto auto 45.35pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr style="HEIGHT: 23.4pt"><td style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 23.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3"><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: green"><img height="150" src="http://www.mathhouse.org/files/filebox/Image/Abel%20prize/atiyah_150.jpg" width="150" /></span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: green">2004</span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy"><a href="http://www.mathunion.org/Prizes/Abel/2004/atiyah_singer_2004_EN.pdf"><span dir="ltr" style="COLOR: navy">Sir Michael Atiyah</span></a></span></div><div dir="rtl"> </div></td><td style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 23.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3" valign="top"><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: green"><img height="150" src="http://www.mathhouse.org/files/filebox/Image/Abel%20prize/singer_150.jpg" width="150" /></span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: green">2004</span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><a href="http://www.mathunion.org/Prizes/Abel/2004/atiyah_singer_2004_EN.pdf"><span dir="ltr" style="COLOR: navy">IsadoreSinger</span></a></span></div></td><td style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 23.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3" valign="top"><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: green"><img style="WIDTH: 125px; HEIGHT: 153px" height="153" src="http://www.mathhouse.org/files/filebox/Image/Abel%20prize/serre_200.jpg" width="125" /></span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: green">2003</span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy"><a href="http://www.mathunion.org/Prizes/Abel/2003/serre_2003_EN.pdf"><span dir="ltr" style="COLOR: navy">Jean-Pierre Serre</span></a></span></div><div dir="rtl"><b> </b></div></td></tr><tr style="HEIGHT: 25.75pt"><td style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 25.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3"><div dir="rtl"> </div></td><td style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 25.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3" valign="top"><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #339966"><img style="WIDTH: 137px; HEIGHT: 172px" height="172" src="http://www.mathhouse.org/files/filebox/Image/Abel%20prize/carleson.jpg" width="137" /></span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #339966">2006</span><span dir="ltr" style="COLOR: navy"><br /></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy"><a href="http://www.mathunion.org/Prizes/Abel/2006/english_2006_press.pdf"><u><span style="COLOR: navy">Lennart Carleson</span></u></a></span></div><div dir="rtl"> </div></td><td style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 25.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3" valign="top"><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #339966"><img height="177" src="http://www.mathhouse.org/files/filebox/Image/Abel%20prize/peter_lax.jpg" width="150" /></span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #339966">2005</span></div><div dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><a href="http://www.mathunion.org/Prizes/Abel/2005/lax_2005_EN.pdf"><span dir="ltr" style="COLOR: navy">Peter D. Lax</span></a></span></div></td></tr></tbody></table></div></span> text/html 2007-05-12T03:05:00+01:00 math-yu.mihanblog.com احسان مصلی نژاد http://math-yu.mihanblog.com/post/400 <div class="posttitle"><h2><a title="لینك مستقیم به آنالیز موجك" href="http://www.riazilog.com/?p=127" rel="bookmark">آنالیز موجك</a></h2><p class="post-info">الف) تاریخچه:<br />ایده ی نمایش یک تابع برحسب مجموعه ی کاملی از توابع اولین بار توسط ژوزف فوریه، ریاضیدان و فیزیکدان بین سال های ۱۸۰۶-۱۸۰۲ طی رساله ای در آکادمی علوم راجع به انتشار حرارت، برای نمایش توابع بکار گرفته شد. در واقع برای آنکه یک تابعf(x)  به شیوه ای ساده و فشرده نمایش داده شود فوریه اساسا ثابت کرد که می توان از محور هایی استفاده کرد که بکمک مجموعه ایی نامتناهی از توابع سینوس وار ساخته می شوند. بعبارت دیگر فوریه نشان داد که یک تابع f(x) را می توان بوسیله ی حاصل جمع بی نهایت تابع سینوسی و کسینوسی به شکل sin(ax) و cos(ax) نمایش داد. پایه های فوریه بصورت ابزار هایی اساسی، با کاربردهای فوق العاده متواتر در علوم، در آمده اند، زیرا برای نمایش انواع متعددی از توابع و در نتیجه کمین های فیزیکی فراوان بکار می روند. با گذشت زمان ضعف پایه های فوریه نمایان شد مثلا دانشمندان پی بردند پایه های فوریه و نمایش توابع سینوس وار در مورد سیگنال های پیچیده نظری تصاویر، نه تنها ایده آل نیستند بلکه از شرایط مطلوب دورند، بعنوان مثال به شکل کارآمدی قادر به نمایش ساختارهای گذرا نظیر مرزهای موجود در تصاویر نیستند. همچین آنها متوجه شدند تبدیل فوریه فقط برای توابع پایه مورد استفاده قرار می گیرد و برای توابع غیر پایه کار آمد نیست.(البته در سال ۱۹۴۶ با استفاده از توابع پنجره ای، که منجر به تبدیل فوریه ی پنجره ای شداین مشکل حل شد.)........<br /></p></div>